+420 607 747 333

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Penzionu Pašta

Objednávky a Obchodní podmínky se řídí platným Občanským zákonem číslo 89/2012 Sb.

Provozovatel Penzionu Pašta – Michal Pašta, IČ: 49336631, DIČ: CZ6905013049, Sídlo: Říčky v Orlických horách 233, 517 61, Mobil: (+420) 607 747 333, e-mail: penzionpasta@penzionpasta.cz, web: www.penzionpasta.cz

 

Obchodní podmínky

Věcný rozsah platnosti: Následující podmínky, regulují vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem a provozovatelem ubytovacího zařízení.

Uzavření obchodní smlouvy, předmět a rozsah plnění: K uzavření obchodní smlouvy dochází vyplněním rezervačního formuláře. Tímto souhlasíte s obchodními podmínkami a kliknutím na tlačítko závazně rezervovat, rezervujete svůj pobyt. Neodsouhlasením obchodních podmínek, není možné rezervaci odeslat. Pokud zákazník objednává pobyt telefonicky, má se zato, že si pročetl informace o pobytu na našich webových stránkách, www.penzionpasta.cz.

Rezervace ubytování: Zákazník řádně a pravdivě vyplní veškeré potřebné údaje v rezervačním formuláři tak, aby neuváděl provozovatele v omyl, a odešle svůj požadavek. Zákazník obdrží voucher s číslem rezervace.

Neobdržení potvrzení o rezervaci: Pokud zákazník neobdrží voucher s číslem rezervace, mohly nastat technické potíže, nezaviněné provozovatelem, jako je špatně, nebo neúplně zadaná e-mailová adresa v rezervaci, či má zákazník zaplněnou emailovou schránku, nebo zpráva byla zařazena ochranou PC do složky nevyžádaná pošta či SPAM. V těchto případech provozovatel neručí za nedoručení oznamovací zprávy. Zákazník má možnost, si v případě neobdržení této zprávy, telefonicky ověřit stav své objednávky a případně upřesnit či nahlásit jinou funkční e-mailovou adresu, kam žádá zaslat informaci o své rezervaci. Upozorňujeme, že toto potvrzení se nezasílá formou SMS na mobilní telefony! Na zprávy SMS nereagujeme. Pokud nastanou na straně provozovatele technické potíže s internetovým připojením a zákazník neobdrží voucher o potvrzené rezervaci, tento voucher bude odeslán neprodleně po zprovoznění připojení ze strany dodavatele internetového připojení. V takovém případě se o stavu své objednávky může zákazník informovat telefonicky na telefonním čísle uvedeném v kontaktech. Po obnovení internetového připojení, bude tato zpráva zákazníkovi obratem zaslána.

Informace o stavu rezervace: Po odsouhlasení obchodních podmínek obdrží zákazník voucher pobytu s číslem rezervace. Každý zákazník předloží při ubytování platný doklad totožnosti, bez platného dokladu nebude zákazník ubytován.

Ceny služeb: Ceny za ubytování se řídí platným online ceníkem.www.penzionpasta.cz., kde uvedené ceny pro jednotlivá období a typ pokoje jsou vždy aktuální a platné.

Provozní doba penzionu: Zákazník může být ubytován i bez přítomnosti recepčního pracovníka, způsobem přenechání klíčů v bezpečné schránce na dveřích lyžárny. Podrobnosti o tomto způsobu ubytování, budou sděleny mailem a telefonním hovorem. Recepce je v provozu od 16,00 hod. do 21,00 hod. Snídaně podáváme v lyžařské sezoně od 07,30 hod. do 09,00 hod. a v letní sezoně od 08,00 hod. do 09,00 hod. Večeře se podávají od 18,00 hod do 19,00 hod. Otevírací doba restaurace je od 17. hodin do 21,30 hodin. Při skupinové rezervaci je možnost dohody prodloužit provozní dobu restaurace. Nemusí být pravidlem.

Způsoby platby: Zákazník má právo na požádání poukázat celkovou částku za svou rezervaci na účet provozovatele, aniž byl k platbě provozovatelem vyzván. K tomuto účelu mu na požádání recepce penzionu odešle na uvedenou emailovou adresu v objednávce potřebné informace o čísle účtu, data splatnosti i variabilní symbol k platbě na jeho rezervaci. Při platbě zálohy převodem na účet, se splatnost plateb vyžaduje zpravidla do sedmi dnů od data zaslané rezervace a odeslání požadavku zákazníkovi. V případě potřeby je možné, dobu splatnosti upravit a například u jednodenního, dvoudenního a třídenního pobytu požadovat platbu v celkové výši. To také usnadní následný proces ubytování v recepci. Dobou splatnosti, se rozumí datum, kdy má být požadovaná částka již na účtu připsána. U skupinových rezervací se platební podmínky liší a zpravidla požadujeme částku za ubytování v celkové výši na účet, předem, před nástupem na pobyt.

Možnosti platby: Platbu je možné provést převodem na účet pod přiděleným variabilním symbolem. Tento symbol slouží k identifikaci platby a je nutné ho vždy uvádět. V případě, že není variabilní symbol v platbě zákazníkem uveden anebo chybně, nemusí být platba správně spárována s konkrétní rezervací.

Rušení nočního klidu: V penzionu platí dodržování nočního klidu. Ten platí od 22,00 hodin do 07,00 hodin. Pokud nebude doba nočního klidu (míru porušení hlasitosti hodnotí pověřený pracovník penzionu), bude požádáno o dodržení nočního klidu. Upozorňujeme důrazně, že při nedodržování nočního klidu, kouření na pokojích, nedodržení ubytovacího řádu, při ničení zařízení penzionu anebo při porušení dobrých mravů, bude zákazníkům okamžitě v kteroukoliv denní anebo noční hodinu pobyt ukončen a budou z penzionu okamžitě vykázáni. Pokud neuposlechnou výzvy k opuštění penzionu, předá se záležitost Policii ČR. Pokoje nesmí být zatíženy více lidmi, nežli je maximální kapacita pokoje. Zákazník je vždy platícím hostem penzionu Pašta. Pokoj zákazník nemá pronajatý, ale je krátkodobě ubytován. Do pokoje má přistup pokojská služba, po zaklepání. V případě porušování ubytovacího řádu je host povinen otevřít dveře do pokoje na vyžádání, neprodleně.

Nástupní podmínky a ukončení pobytu: Pobyt začíná nástupem mezi 16 a 20 hodinou. Zákazník předloží osobní doklad (údaje o všech osobách, prosíme o OP nebo jiný cestovní doklad) a uhradí doplatek nebo platbu za pobyt v hotovosti. Ukončení pobytu: Pobyt končí snídaní v den odjezdu a uvolněním pokoje do 10.00 hodin.

Povinnost zveřejnit

Zákazníci, jsou povinni seznámit a řídit se ubytovacím řádem a obchodními podmínkami, které jsou umístěny vždy v recepci penzionu, nebo na našich internetových stránkách. www.penzionpasta.cz

Na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, přibyla povinnost informovat o „subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný“. Taková informace má být spotřebiteli sdělena jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem, a má zahrnovat rovněž internetovou adresu takového subjektu. Zákon výslovně uvádí, že provozuje-li podnikatel internetové stránky, má být informace uvedena i na těchto stránkách, a pokud podnikatel v rámci uzavření smlouvy odkazuje na své obchodní podmínky, musí být informace obsažena i zde.

UBYTOVATELÉ: Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

PROVOZOVATELÉ RESTAURACÍ: Host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: https://adr.coi.cz.

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz